Kód oboru:

16-02-M/01

Obor průmyslová ekologie

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí posuzovat vliv průmyslové výroby a technologií na složky životního prostředí, tj. na základě spolupráce s ostatními orgány ochrany životního prostředí kontrolovat dodržování zákonných norem na ochranu přírody a krajiny, ovzduší, vody, zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady a dalších norem v oblasti životního prostředí, provádět kontrolu provozů průmyslových podniků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, odebírat vzorky půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů v terénu, pracovat s monitorovacími přístroji a laboratorní technikou při analýze složek životního prostředí, obsluhovat technologická zařízení k likvidaci odpadů, čistíren odpadních vod a vodárenských úpraven, připravovat podklady pro odstraňování starých ekologických zátěží po průmyslové činnosti, poskytovat informace o kvalitě a znečišťování životního prostředí a o opatřeních prováděných k jeho minimalizaci (ekologické poradny, metodické materiály, konzultace apod.).

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie, Zeměpis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Uplatní se v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru, ve státní správě a samosprávě na odborech a referátech životního prostředí, odborech územního plánování a stavebního řízení, v útvarech monitorujících životní prostředí, ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady, ve vodohospodářských provozech, v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší, v osvětové a vzdělávací činnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zaměřených na ekologii a životní prostředí, také v oborech zemědělských a lesnických, ale i v oborech technických.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 6 škol.

Vyhledat školy, které obor průmyslová ekologie nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...