Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek umístěných na adrese https://www.edulist.cz/ (dále jen „Server“).

Správce osobních údajů:

Server je provozován fyzickou osobou Radoslavem Niče, IČ 76078396 (dále jen: „Provozovatel“), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje na Provozovatele jsou uveřejněny na kontakní stránce umístěné na https://www.edulist.cz/kontakty/.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracovávané osobní údaje:

Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci (při vkládání příspěvků) do Serveru: Jméno a e-mailová adresa, či další údaje, které nám dobrovolně sdělíte.

Dále zpracováváme také údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa a soubory cookies. Více informací o souborech cookie naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na https://www.edulist.cz/cookie/.

Účel zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme především abychom mohli spravovat uživatelské účty Serveru, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat kvalitu a bezpečnost našich služeb. Poskytování služby Serveru zahrnuje např.:

 • Možnost registrovat se do portálu
 • Možnost vkládat příspěvky
 • Možnost hodnotit vložené příspěvky

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zobrazování reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru.
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na uveřejněnou e-mailovou adresu
 • Provádění analýz a měření. Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Serveru, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas stávený na stránkách... Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.

Právní základ zpracování:

 • Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb Serveru, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali).
 • Oprávněné zájmy Provozovatele - dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti, zajištění bezpečnosti Serveru, provánění přímého marketingu.
 • Plnění zákonných požadavků - např. předcházení deliktní činnosti.

Seznam zpracovatelů:

Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, je-li to nezbytné za účelem zajištění služeb. Jedná se o tyto kategorie:

 • Poskytovatelé platebních brán
 • Poskytovatelé analytických nástrojů
 • Provozovatelé reklamních systémů
 • Osoby, zajišťující technický provoz služby

V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchování:

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Správa uživatelských účtů Serveru - do doby zrušení účtu
 • Zobrazování reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru - max. 1 rok
 • Provádění analýz a měření - max. 1 rok (či do doby zrušení účtu u registrovaných účtů)
 • Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu - max. 1 rok (či do doby zrušení účtu u registrovaných účtů)

Zabezpečení osobních údajů:

Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva subjektů údajů:

 • Máte právo požadovat po Provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Máte právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů, popř. výmaz osobních údajů - je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.