Kód oboru:

21-44-M/01

Obor strojírenská metalurgie

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci získají znalosti o kovových materiálech jako základ pro odbornost tváření, slévárenství a sváření. Osvojí si technologii výroby kovů, metalurgii kovů, tváření kovů, sváření kovů a plastů. Naučí se řídit jakost v kovárnách, lisovnách, slévárnách a svařovnách, tepelně zpracovávat kovové výrobky, zacházet se zařízením v strojně-metalurgických dílnách, podle výkresové dokumentace vyrábět slévárenské formy a jádra, navrhovat a vyrábět zápustky, vyrábět výkovky, navrhovat svařence a provádět základní sváry, ovládat pece pro tavení, udržování, kalení a žíhání. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty modelů a uložení, náčrty výkovků a zápustek, volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky, provádět výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v profesích technolog, metalurg ve slévárnách, metalurg, technolog a operátor kovářských strojů, technolog svařovny a inspektor svařování, technolog v oblasti železniční dopravy – technolog svařování kolejnic, konstruktér zápustek, modelů, odlitků, svařenců, vedoucí dílny, mistr, vedoucí provozu, vedoucí kontroly, inspektor BOZP. Absolventi mohou pokračovat studiem na vysoké technické škole.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 1 škola.

Vyhledat školu, která obor strojírenská metalurgie nabízí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...