Kód oboru:

21-55-H/01

Obor slévač

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí tavit kov v různých tavících agregátech. Naučí se tyto agregáty obsluhovat i diagnostikovat jejich funkci. V dalším se naučí roztavený kov bezpečně transportovat, upravovat a odlévat. Dále se žáci naučí zacházet s modelovým zařízením, podle výkresové dokumentace vyrábět slévárenské formy a jádra. Naučí se skládat slévárenskou formu, zakládat jádra, provádět nátěry formy a formy zabezpečovat proti vytečení odlitého kovu. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst strojírenskou technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty modelů a uložení; volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce; dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve slévárnách v povolání tavič, jádrař nebo formíř; v oblasti kovolijectví. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech strojírenské metalurgie.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 7 škol.

Vyhledat školy, které obor slévač nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...