Kód oboru:

41-41-M/01

Obor agropodnikání

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (zabezpečit ochranu zvířat proti týrání), provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů, zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat adekvátní opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí, zajišťovat údržbu, opravy a efektivní využívání zemědělské techniky, provádět, organizovat, vést předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky práce, správně postupovat při zřizování živnosti a zakládání obchodní společnosti, posuzovat ekonomické ukazatele rostlinné a živočišné výroby, zaujímat k nim stanoviska a vyvozovat patřičná opatření, orientovat se v trendech vývoje obchodu v oblasti produkovaných komodit na regionální úrovni a mít přehled o trendech celostátních a světových, zajišťovat nákup surovin a materiálů, odbyt a prodej zemědělských produktů, vést daňovou evidenci podnikatele plátce i neplátce DPH, řídit motorová vozidla skupin T a B, vykonávat specifické činnosti, např. zpracování rostlinných a živočišných produktů, zahradnické činnosti, šlechtění a semenářství, inseminaci zvířat, jezdectví.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují ucelené technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat. Uplatní se zejména v typových pozicích zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář. Mohou vykonávat především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Mohou vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, při zpracování zemědělské produkce, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v zemědělských oborech, poměrně často i v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 37 škol.

Vyhledat školy, které obor agropodnikání nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...