Kód oboru:

82-46-P/02

Obor současný tanec

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Charakteristika oboru:

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji tanečního umění, seznámí se s tanečními formami, styly, trendy a inscenačními postupy, naučí se hodnotit interpretační pojetí tanečního repertoáru významných umělců. Seznámí se také s vývojem souvisejících druhů umění, zejména umění hudebního. Osvojí si rovněž základy hudební teorie a v rozsahu potřebném pro obor získají potřebné dovednosti ve hře na některý hudební nástroj nebo ve zpěvu. Dále se naučí aplikovat vědomosti z anatomie a fyziologie lidského těla v taneční praxi. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru. Speciální odborná příprava zařazuje jednotlivé taneční techniky - klasickou taneční techniku, techniky současného a moderního tance, techniku lidového tance. Techniky současného a moderního tance představují těžiště odborné přípravy. Jejich dokonalé zvládnutí je nutným předpokladem pro výkon komplexních činností v oboru. Lidový tanec jako neoddělitelná součást tanečního vzdělávání rozšiřuje taneční rejstřík žáků, rozvíjí jejich muzikálnost, cit pro poetiku lidového umění a přispívá k vytváření pozitivního vztahu k národnímu kulturnímu dědictví. Klasická taneční technika představuje nezbytný základ pro osvojení potřebných pohybových dovedností. Všichni žáci, bez ohledu na zaměření oboru, si rovněž osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogických činností. Umělecko-pedagogická příprava je soustředěna do vyšších ročníků vzdělávání. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání náročné talentové zkoušky.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se jako taneční umělci a choreografové (sólisté nebo členové souboru současné taneční tvorby, dále v oblasti alternativní tvorby, tanečního divadla, hudebního divadla, muzikálového projektu, lidového tance apod.). Absolventi jsou připraveni také k výkonu povolání učitele příslušných odborných předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách, případně v konzervatořích, ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost. Uvedené činnosti mohou vykonávat v rámci subjektů působících v oblasti hudební nebo taneční kultury, případně samostatně.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 2 školy.

Vyhledat školy, které obor současný tanec nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...