Kód oboru:

36-55-E/01

Obor klempířské práce ve stavebnictví

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí zhotovovat, montovat a opravovat jednoduché výrobky pro klempířské stavební konstrukce (odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí), tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro ruční zpracování jemných plechů a profilů; volit, seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu klempířských výrobků; volit pracovní postupy; volit materiály a výrobky; ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily na klempířské stavební výrobky; montovat a opravovat výrobky a konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty jednoduchých klempířských výrobků a konstrukcí; provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálů pro jejich výrobu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání stavební klempíř při zhotovování, montáži a opravách klempířských stavebních výrobků a konstrukcí. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti stavební klempířství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí pouze 7 škol.

Vyhledat školy, které obor klempířské práce ve stavebnictví nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...