Kód oboru:

36-64-E/01

Obor tesařské práce

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Žáci se naučí provádět práce při zhotovování a opravách jednoduchých tesařských konstrukcí, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo; rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce; zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty tesařských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání tesař při výkonu tesařských prací v tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti tesařství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy:

Aktuálně tento obor nabízí 13 škol.

Vyhledat školy, které obor tesařské práce nabízejí...

Zdroj: NPI ČR

Nenašli jste Obor, který jste hledali?

Prohlédněte si další...